De Privacy Policies van de Maserati Club Holland, verder aangeduid als MCH

MCH is de officiële vereniging voor bezitters van Maserati-automobielen en -motoren en daarvan afgeleide automobielen. De vereniging heeft tot doel het in stand houden van auto’s gefabriceerd en geassembleerd door Maserati. Toegelaten worden alle auto’s en motoren van dit merk. Onze vereniging is ingeschreven bij de KvK Amsterdam nummer 40517516 en is aangesloten bij de FEHAC.

Privacy policy voor bezoekers aan deze website.

Beheer website

Deze website staat onder beheer van de MCH.

Gegevens van bezoekers van de website

Op de website zijn verschillende invulformulieren beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier vermeld.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van (functionele) cookies.

Vragen

Bezoekers van deze website kunnen met vragen over onze Privacy Policy terecht bij de MCH, door gebruik te maken van het op deze site beschikbare formulier “Vraag, Tip, Compliment, Contact of Klacht”.

Disclaimer

De MCH is gerechtigd de inhoud van haar Privacy Policy te wijzigen. Bezoekers wordt daarom aangeraden de Privacy Policies regelmatig te bekijken op www.maseraticlub.nl.

Privacy Policy voor onze Verenigingsleden

Deze is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers van de website en geldt voor iedereen die lid is of wil worden van de vereniging.

Gegevens die door een clublid worden verstrekt

De MCH kan de gegevens die door een clublid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • De Naam-, Adres-, en Woonplaats (NAW-)gegevens voor het verzenden van het verenigingsblad “Tricolore”.
  • De emailgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief van de vereniging.
  • De betalingsgegevens worden gebruikt voor het periodiek innen van de contributie.
  • Het (incidenteel) versturen van andere berichten of e-mails die betrekking hebben op een individueel lid of kleinere groep van leden.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door een verenigingslid aan de MCH zijn verstrekt worden niet aan derden verstrekt, behalve:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • NAW-bestanden aan de drukker voor het versturen van het verenigingsblad.
  • Gegevens over voertuigen aan partijen waarmee de vereniging een relatie heeft. In alle gevallen gaat het hier om geanonimiseerde voertuiggegevens. Aantallen, types en dergelijke en uitsluitend met toestemming van de eigenaren.

Beveiliging

De gegevens die een verenigingslid aan de MCH heeft verstrekt, worden in een beveiligde en professionele omgeving opgeslagen (het ledenadministratiesysteem). Alleen daartoe geautoriseerde bestuurs- en kaderleden hebben toegang tot het ledenadministratiesysteem. Het systeem maakt daarbij gebruik van verschillende autorisatieprofielen.

Aanpassing van ledengegevens

Een verenigingslid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Op de website is daarvoor een mutatieformulier beschikbaar. Via het vragenformulier op de website heeft een verenigingslid te allen tijde de mogelijkheid zijn opgeslagen gegevens op te vragen. Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen op verzoek na het verstrijken van de wettelijk geldende bewaarplicht gegevens worden gewist.

Disclaimer

De MCH is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden geaccordeerd en vervolgens worden gepubliceerd in het verenigingsblad Tricolore.